Naar de startpagina
Algemene Informatie Varia Belangenbehartiging Activiteiten Activiteiten per dagdeel Informatiebulletin Vrijwilligers De uitslagenpagina Pensioenfondsen

-  Info over de VGG   -  Statuten van de VGG   -  Bestuur   -  Afkortingen Pensioenfondsen   -  Huishoudelijk reglement   -  Privacyverklaring  

Gewijzigd op 11  maart 2008

Vereniging van Gepensioneerden “het Gooi”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

LIDMAATSCHAP

Artikel 1.

Onverkort hetgeen bepaald is in Artikel 6 van de Statuten van de vereniging, zal het Bestuur over het algemeen geen bezwaar maken, tegen het lidmaatschap van gepensioneerden van bedrijven, die gelieerd zijn of gelieerd geweest zijn met een Philips vestiging buiten het Gooi.

HET BESTUUR

Artikel 2.

2.1.  Artikel 2.1

a.         Verkiesbaar tot bestuurslid zijn zij die de Nederlandse nationaliteit bezitten of tenminste 5 volle kalenderjaren Nederlands ingezetene zijn en de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben bereikt, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist.

b.         Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht te zijn gekozen tenzij één der stemgerechtigden stemming verlangt',

c.         Zijn twee of meer kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een eerste stemming plaats en is hij gekozen, die de meeste stemmen op zich heeft verenigd.

Verwerft daarbij geen van de kandidaten de meerderheid, dan vindt een herstemming plaats tussen de kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Levert deze stemming ook geen meerderheid vooraan der kandidaten dan beslist het lot.

d.         In geval van meerdere vacatures wordt voor elke vacature afzonderlijk gestemd, tenzij de strekking van c van toepassing is.

 

2.2. In ieder even jaar worden zoals de Statuten dit voorschrijven een Voorzitter en een Penningmeester gekozen en wordt de functie van 2e Secretaris opnieuw door het Bestuur toegekend.
In ieder oneven jaar wordt zoals de Statuten dit voorschrijven een
Secretaris gekozen en worden de functies Vicevoorzitter en 2e Penningmeester door het Bestuur toegekend.

2.3. Een lid van het Bestuur, dat is benoemd ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip, waarop het bestuurslid in wiens plaats tussentijds is voorzien, had moeten aftreden. Het tijdelijk vervangende bestuurslid kan onmiddellijk worden herkozen.

 

VERENIGINGSGEBOUW

Artikel 3.

3.1 Het verenigingsgebouw bestaat uit de begane grond (Pand Larenseweg 165 en twee bovenwoningen (de panden Larenseweg 167A en Larenseweg 167B). De begane grond van het verenigingsgebouw (pand Larenseweg 165/167) wordt door de “Stichting Beheer Sociëteit van PVGG” in gebruik gegeven aan de vereniging van gepensioneerden  “Het Gooi” onder voorwaarden die zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen De Stichting Beheer Sociëteit VGG en de Vereniging van Gepensioneerden “Het Gooi”, notarieel gepasseerd op het kantoor  “Frijns, de Haas, Stolp” op 13 december 1990.

3.2 Alle gepensioneerden van Philips of met Philips gelieerd (geweest)
zijnde bedrijven hebben tijdens de openingsuren toegang tot de sociëteit van het verenigingsgebouw.
Het gebruik maken van de overige faciliteiten in het verenigingsgebouw en het deelnemen aan activiteitengroepen is echter alleen mogelijk voor diegenen die aangesloten zijn bij de VGG.

3.3. De VGG aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van diefstal/schade aan eigendommen van bezoekers of voor lichamelijk letsel, opgelopen bij deelname aan activiteiten, tenzij deze schade te verhalen is op een door de vereniging afgesloten verzekering.

3.4. De vaste tijden van activiteiten in het verenigingsgebouw worden gepubliceerd in het mededelingenblad van de vereniging en op het mededelingenbord in de sociëteit.

3.5. Het Bestuur kan besluiten het verenigingsgebouw in bepaalde perioden één of meer dagen per week te sluiten. Een dergelijk besluit wordt gepubliceerd in het mededelingenblad van de vereniging en op het mededelingenbord in de sociëteit.

3.6. De prijzen van de consumpties worden door het Bestuur vastgesteld en op een prijslijst vermeld.

3.7. De voorwaarden voor het gebruik van de in het verenigingsgebouw zijnde faciliteiten worden door het Bestuur vastgesteld en gepubliceerd in het mededelingenblad van de vereniging en op het mededelingenbord in de sociëteit.

3.8. In uitzonderlijke gevallen kan het Bestuur toestemming verlenen voor een bijzondere samenkomst in het verenigingsgebouw buiten de reguliere activiteiten van de vereniging.

3.9. Door bezoekers veroorzaakte schade aan gebouw of inventaris kan geheel of gedeeltelijk worden verhaald op degene, die de schade heeft veroorzaakt. Een en ander ter beoordeling van het Bestuur.

ACTIVITEITENGROEPEN

Artikel 4.

4.1 Mededelingen betreffende de activiteitengroepen, worden op het mededelingenbord in de sociëteit en/of in het mededelingenblad van de vereniging gepubliceerd.

4.2 Op voordracht van een gewoon lid kan het bestuur besluiten om een relatie van het betreffende lid als donateur/deelnemer toegang te geven tot één of meer activiteiten van de vereniging. De donateur/deelnemer heeft geen stemrecht.

WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN

Artikel 5

Nadat een gewijzigd of aangevuld Huishoudelijk Reglement in een algemene ledenvergadering aangenomen is, wordt het nieuwe Huishoudelijk Reglement in het mededelingenblad van de vereniging gepubliceerd.

INZAGE MOGELIJKHEID VAN REGLEMENTEN EN STATUTEN

Artikel 6

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn in het verenigingsgebouw ter inzage. Nieuwe leden ontvangen een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

(Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 5 maart 2008)

© 2018 Vereniging van Gepensioneerden 'Het Gooi'